Obchodné podmienky

bylinkove_caje

  1. Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci: 

Obchodné meno: Elena Kurin – www.bylinkovecaje.sk

Prevádzka: Hybešova 51, 831 06 Bratislava

IČO: 47 053 178

DIČ: 1079445466

Sme zapísaní v živnostenskom registri: 110-222009

Kupujúci:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky zo stránky www.bylinkovecaje.sk.

  1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie “Zmluva uzatvorená na diaľku” podľa zákona č. 108/2000 Z.z. ods. 3, § 9, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na základe zásielkového predaja. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi z vyššie menovaného zákona.

Objednávky podané prostredníctvom www.bylinkovecaje.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Objednávka nadobúda platnosť v okamihu, keď kupujúci obdrží potvrdzujúci e-mail na adresu, ktorú pri objednávaní uviedol. V prípade, že kupujúci uskutoční objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.bylinkovecaje.sk a na jeho e-mailovú adresu nepríde potvrdzujúci e-mail, objednávka nie je platná a kupujúci je povinný ju zopakovať alebo dohodnúť objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, zmena ceny za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to emailom, ktorý sa považuje za záväzný.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený objednávkový formulár (predpísané údaje a náležitosti).

Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe. Výnimku tvoria údaje potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom).

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho úplnom zaplatení a prevzatí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

  1. Kúpna cena, právo na jej zmenu

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny. Platné kúpne ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania kúpna cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za kúpnu cenu platnú v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zo strany kupujúceho:

Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Ak takýto prípad nastane, kupujúci musí:

a) písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla a dátumu objednávky, špecifikáciou tovaru, spôsobom, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä je potrebné uviesť číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

b) tovar musí byť: v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný, súčasťou vráteného tovaru musí doklad o kúpe tovaru, tovar musí kupujúci zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať fakturovanej cene za tovar vrátane poštovného, pokiaľ bolo poštovné pri dodávke účtované. Ak sa poštovné neúčtovalo, tak bude vrátená len kúpna cena.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky kupujúci nesplní, predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

Zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (návrh kúpnej zmluvy) alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo je na trhu nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, bude zákazník kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní.

  1. Dodacie podmienky a doprava

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci oboznámený.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Predávajúci zaisťuje rozvoz tovaru po celej Slovenskej republike.

Ak si kupujúci objedná produkty s rôznou dobou dodania, predávajúci expeduje zásielku až po skompletizovaní celej objednávky. Vtedy platí doba dodania, ktorá je najdlhšia spomedzi objednaných produktov.

Za omeškanie zásielky spôsobené Slovenskou poštou predávajúci neručí.

Doprava

Cena za poštovné a balné záleží od typu dopravy, resp. platby, ktoré si kupujúci zvolí v objednávke:

a) Slovenská pošta – 2.1€

b) osobný odber – 0€

Za službu dobierky účtujeme príplatok 0.9€.

Adresa osobného odberu: masážny salón AIMI, Hybešova 51 – Bratislava Rača, v čase podľa telefonického dohovoru (0903 158 670).

Rozvoz tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne, na základe aktuálnych podmienok prepravcov. Túto skutočnosť systém internetového obchodu nepodporuje, preto cenu uvedenú na objednávke nemožno považovať za konečnú. Skutočnú cenu prepravy vykalkuluje predávajúci pri obdržaní objednávky a oboznámi s tým kupujúceho. Na základe novej kalkulácie môže kupujúci svoju objednávku buď zrušiť alebo potvrdiť.

  1. Platobné metódy

Platba bankovým prevodom

V potvrdení objednávky Vám budú zaslané potrebné údaje pre bankový prevod. Prosím venujte im veľkú pozornosť, aby sme dokázali Vašu platbu správne identifikovať (číslo objednávky uveďte do variabilného symbolu). Pripísanie na účet môže trvať 1-3 pracovné dni.

Platba na dobierku

Tovar zaplatíte prepravcovi pri dodaní.

  1. Záručná doba

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená do dátumu minimálnej trvanlivosti uvedenej na obale potraviny.

  1. Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci si uplatňuje reklamáciu napísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na emailovú adresu info@bylinkovecaje.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho. Po obdržaní protokolu predávajúci telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie.

Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade reklamácie je povinný zaslať tovar formou doporučeného listu poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

  1. Osobné údaje a ich ochrana

Pri zadávaní objednávky, zákazník vypĺňa niektoré osobné údaje – najmä meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo (Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch), ktoré sú potrebné za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru.

Osobné údaje kupujúceho spoločnosť Elena Kurin – www.bylinkovecaje.sk nezverejňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou bánk a doručovateľov, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pre vybavenie objednávky kupujúceho. Osobné dáta nebude predávajúci bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe. Databáza osobných údajov je chránená pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím a je s ňou nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Údaje môže kupujúci kedykoľvek prezerať a zmeniť po prihlásení sa pod svojim prihlasovacím menom do internetového obchodu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov: „Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu, t.j. spoločnosti Elena Kurin – www.bylinkovecaje.sk v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu info@bylinkovecaje.sk. Ďalej má kupujúci práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.“

  1. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.